جمعه, 09 اسفند 1398  
:. حامیان ژورنالی
:. برگزارکننده
:. حامی مالی
:. محل برگزاری همایش

تحت نظارت وف بومی